Regióny Trenčín Partizánske

Obyvatelia TOHTO mesta si za odvoz odpadu poriadne PRIPLATIA!

Kontajnery na bioodpad.
Kontajnery na bioodpad. Zdroj: TASR/Silvia Tannhauserová

PARTIZÁNSKE – Obyvatelia Partizánskeho budú za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v budúcom roku platiť viac. Navýšením poplatku o 22,48 percenta oproti tomuto roku samospráva reaguje na vyššie náklady, ktoré jej vznikajú za odpadové hospodárstvo. Novú sadzbu schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.

 

Vyššie výdavky na nakladanie s odpadmi zaznamenala samospráva ešte za tento rok, a to o 3,7 percenta oproti pôvodne schválenej sadzbe vo všeobecne záväznom nariadení.

Navýšenie poplatku v budúcom roku samospráva odôvodnila zvýšením nákladov na zvoz komunálneho odpadu v priemere o 19 percent, zvýšením poplatku na skládkovanie o 26,34 percenta, ako i vyššími výdavkami na mzdové náklady v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a rastom minimálnej mzdy.

“Celkovo očakávame, že výdavky na nakladanie s komunálnymi odpadmi pre občanov dosiahnu sumu 879.334,28 eura. Pri prepočte na počet obyvateľov navrhujeme výšku poplatku 0,1117 eura na obyvateľa a deň. Navýšenie oproti poplatku v roku 2022 je o 22,48 percenta, ročný poplatok na obyvateľa tak vychádza 40,77 eura,” ozrejmil primátor Jozef Božik.

Prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková podotkla, že radnici sa poplatok za komunálny odpad počítal extrémne ťažko, a to vzhľadom na turbulentné časy i v súvislosti s nárastom cien. Pôvodne totiž pre avizovanú a neskôr posunutú legislatívnu povinnosť mechanickej úpravy zmesového odpadu počítala s ešte vyšším nárastom.

V rovnakom pomere ako pre obyvateľov samospráva zvýši aj poplatok za množstvový zber pre podnikateľov. O 25 percent viac ako v tomto roku budú platiť obyvatelia aj za drobný stavebný odpad.

Samospráva rovnako zjednotila zníženie alebo odpustenie poplatku pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta a osôb s právom užívať nehnuteľnosť, upravila sadzbu za dni, ktoré sa osoba nezdržiava v mieste bydliska  – úprava sadzby za dni, ktoré sa osoba nezdržiava v mieste bydliska z 0,0137 eura na 0,017 eura. Pristúpila tiež k zníženiu odpustenia poplatku poplatníkovi, ktorý nevyužíva nehnuteľnosť zo 100 na 50 percent a doplnila požiadavky predložiť doklady, ktoré preukážu, že v nehnuteľnosti nie je spotreba prevádzkových energií.