Regióny Trenčín

SPA a ZMOS chcú zaviesť objektívnu zodpovednosť aj pri parkovaní v mestách

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

TRENČÍN– Do kontroly dodržiavania predpisov pri parkovaní v mestách a obciach je potrebné zaviesť inštitút objektívnej zodpovednosti. Zhodli sa na tom účastníci štvrtkového (30. 5.) 11. kolokvia Slovenskej parkovacej asociácie (SPA) v Trenčíne.

 

Podľa predsedu SPA Miroslava Lepetu inštitút objektívnej zodpovednosti je potrebný na riešenie nedodržiavania predpisov v oblasti statickej dopravy. „Chceli by sme sa pričiniť o to, aby mohla mestská a obecná polícia kontrolovať vozidlá na základe inštitútu objektívnej zodpovednosti. Zástupcovia obcí a mestských polícii sa na kolokviu dohodli na podpore novely zákonov potrebných na to, aby sa zaviedlo využívanie inštitútu objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla aj pri priestupkoch súvisiacich so statickou dopravou,” skonštatoval Lepeta.

Podľa výkonného podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Milana Mušku navrhovalo ZMOS už v minulosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania k zmenám zákona o cestnej premávke rozšírenie objektívnej zodpovednosti aj pre statickú dopravu v obciach a navrhoval tiež rozšíriť právomoci obecnej polície, ktorá by mala nielen objasňovať správne delikty, ale aby mala možnosť ich aj primárne prerokovať v skrátenom blokovom konaní pokiaľ to okolnosti umožnia.

Nedostatočné právomoci miest a obcí

„Zdôvodnili sme to tým, že regulácia statickej dopravy je nevyhnutnou požiadavkou na zabezpečenie bezpečnosti, zdravia občanov a ochrany životného prostredia v mestách a obciach. Tie musia mať vytvorené zodpovedajúce nástroje na dodržiavanie regulácie parkovania ustanovenej v ich všeobecne záväznom nariadení. Prax ukazuje, že doteraz uplatňované právomoci miest a obcí nie sú dostatočné pri zavádzaní plošných opatrení na reguláciu statickej dopravy a parkovania motorových vozidiel v intravilánoch miest a obcí,” zdôraznil Muška.

Ako dodal, príslušník polície je oprávnený ukladať držiteľovi vozidla pokutu za zastavenie vozidla na platenom parkovisku bez zaplatenia poplatku za parkovanie len v prípade, ak bol zachytený technickými prostriedkami. „V rámci rozporového konania bolo konštatované, že navrhované zmeny si vyžadujú podrobnú úpravu tejto problematiky, vrátane logistického zabezpečenia realizácie objektívnej zodpovednosti. Bolo dohodnuté, že v spolupráci so ZMOS ministerstvo vnútra pripraví samostatný legislatívny návrh zmien, ktoré sú potrebné na riešenie správnych deliktov držiteľa vozidla obcami prostredníctvom objektívnej zodpovednosti. Tento prísľub nám potvrdili aj na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR 27. mája tohto roku. O návrhu budeme ďalej rokovať tak, aby sa stal súčasťou novej právnej úpravy samostatnou novelou,” doplnil Muška.